Niniejsze strona korzysta z plików cookie.

 

Niniejsze strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług internetowych. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Aby móc kontrolować, wyłączyć lub usunąć pliki cookie, należy skorzystać z ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie.

 

 

 

Akceptuję Cookies

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(obowiązujący od dnia 01-06-2016 r.)

I. Postanowienia ogólne
 
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.efen.com.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą EFEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladźi pod adresem ul. Letnia 15, 41-253 Czeladź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132217, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 2,2 mln zł oraz nadany następujący NIP: 954-23-12-108 i REGON: 276702662; adres poczty elektronicznej: efen@efen.com.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 512 154 060, +48 32 411 13 01

 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców. Klientem niniejszego Sklepu może być wyłącznie przedsiębiorca. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – nie może korzystać ze Sklepu, w tym dokonać zakupu Produktu za pośrednictwem niniejszego Sklepu.

 
3. Niżej określonym pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:

    1) Sprzedawca - spółka pod firmą EFEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladźi pod adresem al. ul. Letnia 15, 41-253 Czeladź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132217, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 2,2 mln zł oraz nadany następujący NIP: 954-23-12-108 i REGON: 276702662; adres poczty elektronicznej: efen@efen.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 32 220 00 63; BDO 000023960
    2) Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklep.efen.com.pl ,za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkt;
    3) Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) Stały Klient – Klient, któremu Sprzedawca przyznał taki status, na podstawie oceny dotychczasowej współpracy Sprzedawcy z tym Klientem;
5) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;
6) Produkt - rzecz ruchoma, oferowana w Sklepie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, szczegółowo określona w zamówieniu;
7) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
8) Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu,
9) Konto - Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
10) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 380);
11) Dzień Roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży Produktu, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym sklep.efen.com.pl.


5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie aktywnego adresu e-mail umożliwiającego założenie Konta Klienta i przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.


6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 1422 ze zm.).


7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.


8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.


9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


10. Zabronione jest korzystającym ze Sklepu zamieszczanie w nim treści bezprawnych.


11. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.


12. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od produktów i usług.II. Rejestracja Konta, przyjmowanie i realizacja zamówień


1. W celu złożenia zamówienia Produktu, Klient musi uprzednio zarejestrować się w Sklepie.


2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracji.


3. W wyniku rejestracji zostaje założone Konto Klienta, które będzie zabezpieczone hasłem podanym przez Klienta.


4. Konto Klienta prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@efen.com.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.


5. Zamówienia na Produkt są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,


6. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) w kwocie zarówno netto, jak i brutto, to jest uwzględniającej należny podatek od towarów i usług.


7. Zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego, oferowane w Sklepie Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, będącego przedmiotem zamówienia.


8. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt:


1) z momentem otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem – przy odbiorze przesyłki”;


2) z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynikającą ze złożonego przez Klienta zamówienia na Produkt – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w formie „przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy”.


3) Termin płatności z momentem otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru przez Stałego Klienta sposobu płatności „płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z odroczonym terminem płatności”.


9. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w Dni Robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 .


10. Do każdej Umowy Sprzedaży wystawiana jest faktura VAT potwierdzające dokonanie zakupu.


11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:


a) telefon: +48 32 411 13 01, 512 154 060


b) e-mail: sklep@efen.com.pl,


c) pisemnie - na adres Sprzedawcy.


III. Koszty, termin i warunki dostawy oraz odbioru Produktu


1. Dostawa Produktu możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (spedycyjnej, przewozowej).


3. Koszty dostawy podane są przy składaniu zamówienia przez Klienta.


3. Na termin dostawy przesyłki do Klienta składa się:


1) czas realizacji zamówienia – czas potrzebny na skompletowanie Produktów z zamówienia oraz


2) przewidywany czas dostarczenia Produktu przez firmę kurierską (spedycyjną, przewozową) – czas transportu.


4. Przewidywany czas realizacji zamówienia podawany jest przy składaniu zamówienia przez Klienta w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji wysłanym przez Sprzedawcę Klientowi i zależny jest od dostępności danego Produktu w magazynie Sprzedawcy . Określona w Sklepie dostępność Produktów ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do realizacji zamówienia w czasie tam wskazanym.


5. Przewidywany czas transportu wynosi od 1 do 4 Dni Roboczych.


6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu kurierowi (przewoźnikowi) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


7. Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


IV. Formy i terminy płatności


1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwy jest następujący sposób płatności za Produkt:


 1) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w przesłanej fakturze proformie.


2. Przedpłata przelewem (pkt IV.1 ppkt 1 powyżej) zobowiązuje klienta do uiszczenia całości kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia w terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania faktury proformy. W tytule płatności należy podać numer zamówienia. W przypadku uchybienia przez Klienta temu terminowi, złożone przez niego zamówienie zostaje przez Sprzedawcę anulowane. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wynikającą ze złożonego przez Klienta zamówienia na Produkt.V. Rękojmia, Gwarancja i Reklamacje Produktu


1. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona.


2. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji jakości na zakupiony Produkt na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Sprzedawcy dostępnych na
stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.efen.com.pl.


3. Reklamacje Produktu powinny być zgłaszane:


1) elektronicznie na adres e-mail: sklep@efen.com.pl albo,


2) pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I. 1


4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na formularzu zgłoszenia reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem http://www.efen.com.pl/pl/do-pobrania/protokol-reklamacyjny.


5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.


VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy


1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta ze wszelkich tytułów i bez względu na podstawę prawną zgłaszanych roszczeń ograniczona jest do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny za Produkt i kosztów dostawy, za jedno, jak i wszystkie zdarzenia.


2. Sprzedawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swego działania lub zaniechania i nie odpowiada za utracone korzyści.


VII. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.


2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia Konta, złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży


3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia Konta Klienta oraz wykonania Umowy Sprzedaży, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Produktu.


4. Jeżeli Klient wyrazi oddzielną, jednoznaczną wolę dane osobowe będą również przetwarzane w celach i zakresie określonych w tak wyrażonej woli.


5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


VIII. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych i działaniem Sklepu


1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. V Regulaminu) Klient może składać między innymi na adres e-mail: sklep@efen.com.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.


2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.


3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


IX. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które będą obowiązywały od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu znajdzie zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.


2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.efen.com.pl , a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 1422 ze zm.).